Maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskus

Euroopa Regionaalarengu Fond2010. a kevadel alustas TTÜ Geoloogia Instituut  Särghauale laiapõhjalise maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse kavandamist ning Eesti keskkonnahariduse infrastruktuuri programmi raames esitati vastav projektitaotlus. Juulis 2010 otsustas Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu Särghaua projekti toetada. Kooliõpilastele, õpetajatele ning kõigile teistele looduse- ja keskkonnatehnoloogiate huvilistele suunatud õppekeskus, mille avamine oli esialgsete kavade kohaselt planeeritud 2013. a, avab oma  uksed mõningase hilinemisega 2014. a.

Milleks?

Jätkusuutlikku arengut toetav keskkonnaharidus peab hõlmama meid ümbritseva looduse, nagu ka selle säästva kasutamise, erinevaid tahkusid: elurikkuse kaitsmisest kuni energia- ja aineringeni, maapõuevaradest hüdro- ja atmosfääriprotsessideni. Ajal mil kliimamuutused on kogu maailmas igapäevaseks kõneaineks ning pidevalt kasvab vajadus uute tehnoloogiate evitamiseks on just mitmekülgne ning teadusel baseeruv haridus- ja teavitustöö üldise keskkonnateadlikkuse tõstmise aluseks.

Enamus Eestis olemasolevatest ja loodavatest keskkonnahariduskeskustest on spetsialiseerunud elusloodusele ja/või eelkõige kohalikele vaatamisväärsustele, protsessidele ning probleemidele. Eluta loodus, sh geo-, hüdro-, ja atmosfääris toimuvad protsessid ja meie maapõuevarad on küll kooliprogrammis olulisel kohal kuid kooliväliste keskuste õppeprogrammides puudulikult kaetud. Selle lünga täitmine on loodava Särghaua õppekeskuse peamiseks missiooniks. Lisaväärtuse annab keskusele tehnoloogiline pool, mis hõlmab uudseid (või taasavastatud) lahendusi ehituses ja energeetikas.

Mis on kavas?

Projekti toel on kavandatud uue hoone projekteerimine ja ehitamine, mis sisaldab loenguruumi, õppeklassi ning lihtsaid ööbimisvõimalusi mitmepäevastel üritustel osalejatele. Algselt planeeritud mahust mõneti väiksemaks jääv, kuid kõiki olulisi õppe- ja olmefunktsioone täitev keskuse peahoone kerkib talu endise elumaja asemele, Pärnu jõe kaldapealsele. Hetkel projekteerimisstaadiumis olev peahoone on plaanitud energiasäästlikuna  ning talukompleksi ajaloolise ilmega sobivana.

Lisaks renoveeritakse osaliselt maakivist laudahoone, kuhu tuleb kivitöötlemise õpikoda, õppeklass, lao- ja administratiivruumid, ning maakivist ait, mille peamiseks funktsiooniks on toitlustusvõimaluse loomine. Õppekeskuse maaala planeering näeb tulevikus ette ka õuesõppeklasside väljaehitamist.

Ühtlasi moderniseeritakse käimasoleva projekti käigus hoonevälised tehnovõrgud ja rajatakse maaküttesüsteemid õppekeskuse aastaringseks toimimiseks. Projekt sisaldab ka erinevaid õppevahendeid (mõõteseadmed, mikroskoobid, arvutid, õppekollektsioonid); keskusesse tuleb ilmajaam ning teleskoop.

Õppeprogrammid ja sihtrühmad

Keskkonnahariduse infrastruktuuri väljaarendamisega Särghaual luuakse alus laiapõhjalise maateaduste ja keskkonnatehnoloogiate alase haridusprogrammi pakkumiseks. Keskuse programmide eesmärgiks on tõsta külastaja teadlikkust looduse kui terviksüsteemi toimimisest. Planeeritavad haridusprogrammid hõlmavad erinevaid, sh interdistsiplinaarseid keskkonnateaduste valdkondi – geoloogia, geograafia, hüdroloogia, energia- ja aineringlus, kliima, astronoomia, ökoloogia. Süvendatult pakutakse teavet ja õpet erinevates geoloogia ja paleontoloogia valdkondades (sh Eesti geoloogia, maapõue ressursid, evolutsioon). Ühtlasi pakutakse teavet inimkonna heaolule kriitilistes keskkonnaküsimustes (energeetika, kliimamuutused, joogivee varud, looduskatastroofid).

Keskuse õppetegevuses on kaalukas osa aktiiv- ja õuesõppel. Õppe käigus demonstreeritakse ja kasutatakse mitmekesiseid metoodikaid ja tehnoloogiaid looduse kirjeldamiseks ja uurimiseks. Keskus ühendab oma õppeprogrammides vahetu uurimisõppe erinevatel infotehnoloogiatel rajaneva andmeanalüüsiga.

Kavandatav keskus pakub õpet ning teavet erinevatele vanusegruppidele (5-99 aastat). Seejuures lähtudes õppeprogrammide ja kampaaniate kujundamisel konkreetsetele eagruppidele sobivatest õppemeetoditest. Pakutav õppetegevus toetab mitmeid põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike ja valikainete (sh näiteks loodus- ja tehnoloogiainete plokk uues gümnaasiumi õppekavas) programme. Keskus omab valmidust pakkuda õpet ka vene ja inglise keeles.